Visjon og verdi

Bidra til at våre ungdommer får et verdig liv

Vårt mål:


Fagertun, Norsk Folkehjelp har som hovedmålsetting å yte omsorg og bidra til endringsarbeid for ungdom i alderen 15 - 20 år i Brumunddal og 16 - 20 i Furnesveien (beliggende på Hamar), som med hjemmel i “lov om barneverntjenester” har et behov for et heldøgns institusjonstilbud.


I institusjonene er det fokus på endringsarbeid i forhold til den enkelte ungdoms behov, som bidrar til at de ved utflytning har tro på egen mestring og at de har økt selvstendighet i forhold til fungering i samfunnet sosialt og økonomisk.

Alt arbeidet er rettet mot et tett samarbeid mellom ungdom og de ansatte, hvor ungdommene er med å utarbeide sin egen handlingsplan hvor endringsarbeidet er forankret. Gjennom trygge voksne, som gir forutsigbarhet håper vi å skape tillit, som igjen gir grunnlag for endringsarbeid.

Vi ønsker at ungdom som flytter inn skal ha startet på videregående skole. Dette er en meget bevisst avgrensing, fordi ungdom i ungdomsskole-alder har et større behov for tydelige rutiner. Når de begynner på videregående skole, er vi av den oppfatning at de trenger tydelige voksne som formidler et sett av felles normer. Våre ungdommer er som andre ungdommer; forskjellige. Derfor mener vi at det er viktig å behandle hver enkelt ungdom ut i fra hvilket behov som måtte være tilstede.