Visjon og verdi

Vårt mål:
Bidra til at våre ungdommer får et verdig liv

Fagertun, Norsk Folkehjelps hybelhus har som hovedmålsetting å yte omsorg og bidra til endringsarbeid for ungdom i alderen 15 - 20 år i Brumunddal og 16 - 20 i Furnesveien (beliggende på Hamar), som med hjemmel i “lov om barneverntjenester” har et behov for et heldøgns institusjonstilbud.

I tillegg driver Fagertun barnevernsvakt etter avtale med kommunene Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Trysil, Elverum og Åmot.

I institusjonene er det fokus på endringsarbeid i forhold til den enkelte ungdoms behov, som bidrar til at de ved utflytning har tro på egen mestring og at de har økt selvstendighet i forhold til fungering i samfunnet sosialt og økonomisk.

Alt arbeidet er rettet mot et tett samarbeid mellom ungdom og de ansatte, hvor ungdommene er med å utarbeide sin egen handlingsplan hvor endringsarbeidet er forankret. Gjennom trygge voksne, som gir forutsigbarhet håper vi å skape tillit, som igjen gir grunnlag for endringsarbeid.

Vi ønsker at ungdom som flytter inn skal ha startet på videregående skole. Dette er en meget bevisst avgrensing, fordi ungdom i ungdomsskole-alder har et større behov for tydelige rutiner. Når de begynner på videregående skole, er vi av den oppfatning at de trenger tydelige voksne som formidler et sett av felles normer. Våre ungdommer er som andre ungdommer; forskjellige. Derfor mener vi at det er viktig å behandle hver enkelt ungdom ut i fra hvilket behov som måtte være tilstede.


Vi tror på:
Kjærlighet - omsorg – realitetskonfrontering – erfaringsbrudd – ansvarliggjøring

Vår ideologi og teori i arbeidet med ungdommene er basert på det som vi har valgt å kalle K-O-R-E-A -modellen.

Den består av følgende:
Kjærlighet - omsorg – realitetskonfrontering – erfaringsbrudd - ansvarliggjøring

Hovedtyngden av vårt arbeid baserer seg på en miljøterapeutisk tilnærmingsmåte til de ungdommer som til enhver tid er innskrevet ved Fagertun.

Alle ansatte ved Fagertun skal delta i det daglige arbeid ved institusjonen på en slik måte at hvert enkelt ungdom står i sentrum. Alle ansatte skal ha et helhetsansvar ovenfor ungdommene, og slik sett utføre dagliglivets oppgaver på institusjonen.

Gjennom miljøterapi ønsker vi:
1.   Å legge grunnlag for relasjonsbygging.
2.   Å gi ungdommene nye erfaringer. Erfaringsbrudd skjer når innholdet i situasjonen og forholdet til andre personer endres gjennom en bevisst miljøterapeutisk tenkning.
3.   Gjennom samhandling med ungdommene bidra til at de videreutvikler sine egne ressurser.

Viktige retningslinjer for personalet i denne sammenheng vil være:

Tilgjengelighet:
Med tilgjengelighet menes at vi må være til stede i ungdommens liv både fysisk og psykisk.  Fysisk på en slik måte at vi er til stede i fellesarealer, og er aktive og oppsøkende i forhold til ungdommene.
Psykisk på en slik måte at vi i størst mulig grad skal vise at vi gjennom samhandling med ungdommene viser at vi bryr oss, og er interessert i deres liv, vekst og utvikling. Det er medarbeiderens ansvar å få en best mulig relasjon til den enkelte ungdom.

Forutsigbarhet:
Den enkelte ungdom skal ha rammer som gjør at de vet hvordan de blir møtt i ulike situasjoner. Dette stiller krav til de ansattes handlinger som voksenpersoner. På samme måte skal vi være forutsigbare i forhold til grensesetting i ulike situasjoner. Her vil forutsigbarheten bestå i at ungdommene skal få erfare at vi sammen med dem er interessert i å løse konflikter/problemer på beste mulige måte, og at ungdommene gjennom dette skal kunne få nye erfaringer til det å løse konflikter.

Oversiktlighet:
Med oversiktlighet menes at vi gjennom planlegging av den enkelte ungdoms handlingsplan, skal gi dem en oversikt over oppholdet. Samtidig vil vi at oversikten skal bestå av konkrete arbeidsoppgaver for ungdommene og for personalet. Dette arbeidet er særdeles viktig i det endringsarbeidet ungdommene skal gjøre, i samarbeid med de voksne. Alle handlingsplanene skal utformes sammen med ungdommene. Det er igjennom dette arbeidet at ungdommen selv blir involvert i eget endringsarbeid.

Kommunikasjon:
At vi i vår kommunikasjon og samhandling med ungdommene viser respekt, interesse og forståelse, og at vi gjennom vår kommunikasjon er bevisste, klare og tydelige.

Vi arbeider for tillit mellom de voksne og våre ungdommer.
Fagertun Hybelhus bygger på tillit mellom ungdommene og de voksne. I vårt miljøterapeutiske arbeid skal vi utvikle positive relasjoner, samtidig som om ungdommene har en høy grad av medvirkning i sin egen endringsprosess.

Dette skal gi ungdommene reelle valg som gir erfaringer gjennom egne opplevelser og evt. konsekvenser/ tilbakemeldinger fra skole, barneverntjenesten, Fagertun Hybelhus og andre som er en del av den enkeltes nettverk. Vi utfordrer ungdommen til selv å være aktiv i forhold til de valg han eller hun tar. Samtidig gjør det at ungdommene har innflytelse på sin egen tilværelse.

Det er viktig for oss at ungdommen finner sine egne mestringsområder, som kan gi positive opplevelser og som kan være grunnlag for videre utvikling


Ulike faglige metoder skal tilpasses den enkelte ungdoms behov

Vår miljøterapeutiske tenkning forutsetter at den enkelte medarbeider har en faglig forståelse av arbeidet i forhold til den enkelte ungdom og våre ungdommer som gruppe. Vi krever at våre medarbeidere har en faglig begrunnelse for sine handlinger. For å oppnå de ønskede resultater  skal Fagertun Hybelhus kunne mestre anvendelse av ulike faglige metoder. Tilpasning til den enkelte ungdoms behov står helt sentralt. Dette betyr at vi som institusjon skal ha en faglig teoretisk og/ eller empirisk begrunnelse for den enkelte ungdoms handlingsplan.

Dette betyr igjen at vedlikehold og utvikling av den enkelte medarbeiders kompetanse må skje jevnlig. Dette berører veiledning og læring i det daglige arbeid, tilførsel av kompetanse utenfra, bevisst fordeling av oppgaver i forhold til den enkelte medarbeiders kompetanse og at kompetanse tillegges betydelig vekt ved rekruttering av nye medarbeidere.
Det vil være helt sentralt at den enkelte ungdom har innflytelse og er aktivt med på utformingen av sin individuelle handlingsplan. I dialog med den enkelte ungdom, familienettverk og våre oppdragsgivere, må vi ha evne og vilje til å formidle og begrunne våre faglige valg.


Norsk Folkehjelps verdier,
en del av Fagertuns grunnmur

Fagertun Norsk Folkehjelps Hybelhus ble stiftet i 1971. Fagertun Hybelhus bygger gjennom dette på det samme verdigrunnlag som Norsk Folkehjelp.
Norsk Folkehjelps verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering og sosial status. Det er derfor avgjørende at Norsk Folkehjelp kjennetegnes ved at organisasjonen arbeider aktivt mot fordommer og for inkludering.

SOLIDARITET I PRAKSIS kjennetegner Norsk Folkehjelps arbeid og engasjement. Dette forplikter alle i Norsk Folkehjelp til å vise ansvar som enkeltpersoner innenfor rammen av et fellesskap.Norsk Folkehjelp prioriterer arbeidet med å rekruttere ungdom og gi dem en plass i hele organisasjonen.

Norsk Folkehjelp bygger sitt arbeid på følgende verdier:

Samhold;   
gir styrke, for enkeltmennesker og for grupper. I samhold ligger samarbeid og omtanke - å bry seg om hverandre.

Solidaritet;   
er et grunnleggende begrep - med evigvarende verdi.  Med solidaritet tenker vi på uegennyttig innsats, gjensidig hjelp og felles ansvar.

Menneskeverd;   
menneskets verdi - menneskeverdet - er en overordnet verdi.
Menneskeverd handler om gjensidig respekt og at alle mennesker er
like mye verdt.

Fred;   
er en forutsetning for å skape et samfunn til menneskehetens
beste. Fred gir trygghet, og mulighet til å møte våre felles, langsiktige
utfordringer.

Frihet;   
er en menneskerett alle har krav på uansett tid og sted.
Dette er de samme verdiene som er lagt til grunn i institusjonsplanen for Fagertun Hybelhus. Fagertun sitt Litauen prosjekt har et bevisst forhold til disse verdiene. Litauen prosjektet er viktig for både ungdommer og voksne hos oss.